VEDTÆGT

for

Kirkegård: Mariager                                               

Adresse: Kirkebakken 6

Provsti: Hobro - Mariager

Kommune: Mariagerfjord                       

Stift: Århus

 
Kirkegårdens bestyrelsesforhold

 • § 1. Kirkegården bestyres af Mariager menighedsråd.
 • § 2. Henvendelser vedrørende kirkegården, herunder spørgsmål om erhvervelse eller fornyelse af brugsret, spørgsmål vedrørende nedsættelse af kister og urner samt klager vedrørende kirkegårdens drift m.v. rettes til Kirkegårdslederen.

  Gravsteder
 • § 3. Den bestående tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt.
 • § 4. Størrelsen på et kistegravsted for en voksengrav skal være 1,20 x 2,50 m.
 • § 5. Størrelsen på et urnegravsted er 1,00 x 1,00 m.
 • § 6. For alle gravminder gælder, at fundamentet skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.

Stk. 2. Gravstedsindehaveren skal sikre, at gravminder på gravstedet ikke udgør en fare for hverken ansatte eller besøgende.
Ved anbringelse af lodret stående gravminde og gravminde på sokkel, skal gravmindet sikres mod at det kan vælte i fredningstiden.


Gravstedernes indhegning

 • § 7. Gravstederne må ikke uden menighedsrådets godkendelse hegnes med andet end levende hegn.

Stk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom.

 

Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige af gravstedsindehaveren.


Bestemmelser vedrørende de enkelte afdelinger

 • § 8. Kirkegården er inddelt i 9 afdelinger: A, B, C, D, E, F, G, H og M

 

Afd. G:

Regulativ for mindeplader i plæne

Monumentering:
Der skal ikke, men anbringes en liggesten.

Denne skal være 40 x 60 x 6 cm og af matslebet eller fint hugget granit med indhuggede bogstaver. Bronzebogstaver og polerede sten tillades ikke.
Stenens overkant skal ligge i niveau med græsset. Dens placering anvises af kirkegårds-personalet.

Beplantning m/v:
Græsarealer og omgivende beplantning vedligeholdes ved kirkegårdens foranstaltning.

Det er kun tilladt at benytte den udleverede vendevase ved stenen til buketter.
Der må max. være 2 vendevaser ved hver plænesten. Kirken nedsætter 1 stk. vendevase. Nr. 2 vase betales af gravstedsindehaver.

Der må ikke anbringes kræmmerhuse, vaser/krukker, figurer og lign. eller nogen form for beplantning.

GRANPYNTNING ER IKKE TILLADT omkring mindepladen.
Fra november og til og med februar måned må der dog lægges en krans/dekoration på selve mindepladen.
Buketter indsamles før græsslåning hver torsdag/fredag.

 

Regulativ for kistegravsteder i afd. G

Gravstedet består af bed ca 1,25 x 1,25 m omkranset af chaussesten.
I bedet må der kun anbringes 1 gravsten med max mål – H: 50 cm og B: 75 cm.
Det er derudover tilladt at sætte 2 stk sten med max mål – H: 15 cm og B: 25 cm.
Beplantningen må ved dets størrelse, ikke gro ud over gravstedets kanter, og må max blive 1,5 m høj.


Fredningstider

 • § 9. Fredningstiden for et kistegravsted er 25 år. Fredningstiden for børnegrave er 10 år.

Stk. 2. Fredningstiden for et gravsted, hvor der er nedsat en kiste af vanskeligt nedbrydeligt materiale som fx egetræ eller zink, er 50 år.

 

 • § 10. Fredningstiden for et urnegravsted er 10 år.

  Erhvervelse af gravsted
 • § 10. Når der udlægges et gravsted, sørger menighedsrådet for, at der udfærdiges et gravstedsbrev.

Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet sørger menighedsrådet for, at der sker påtegning herom på gravstedsbrevet.

 

 • § 11. Begæring om erhvervelse af brugsret til et gravsted skal imødekommes til begravelse af en person som:har bopæl i sognet
 • er udensogns boende og har en særlig tilknytning til sognet eller kirkegården.

Stk. 2. Der kan tillige erhverves brugsret til et gravsted til begravelse af andre udensogns boende. Menighedsrådet kan dog afvise dette, hvis det er nødvendigt af hensyn til den nuværende eller fremtidige betjening af sognets beboere.

 

 • § 12. Retten til udlægning af et gravsted i medfør af § 10 omfatter erhvervelse af brugsret for en fredningsperiode til et gravsted med én gravplads - hvis der er efterlevende ægtefælle eller registreret partner, dog med to gravpladser.

Stk. 2. Gravsteder kan udlægges med indtil 4 gravpladser.

 

Stk. 3. Erhvervelse af et gravsted kan ske for mere end én brugsperiode, dog aldrig længere end dobbelt fredningstid. Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret som overstiger det dobbelte af fredningstiden, kan kun ske med stiftsøvrighedens godkendelse. Ved aftalens indgåelse skal der betales for erhvervelse og vedligeholdelse for samtlige brugsperioder.

 

Stk. 4. Der kan erhverves brugsret til et gravsted, selvom der ikke aktuelt er en begravelse, mod ½ betaling af årlig ydelse, for kirkegårdens renholdelse af gravstedet.

 

 • § 13. Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal brugsretten til gravstedet om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden efter den seneste begravelse eller urnenedsættelse overstiger den løbende brugsperiode.
 • § 14. Gravstedsretten kan kun overdrages til andre med menighedsrådets samtykke.

  Fornyelse af gravsted
 • § 15. Når brugsretten til et gravsted udløber, har indehaveren ret til at få fornyet brugsretten til gravstedet. Retten til at forny brugsretten til et gravsted kan begrænses, hvis en af provstiudvalgets godkendt reguleringsplan inddrager gravstedet helt eller delvist.

Stk. 2. Har indehaveren af brugsretten til et gravsted ikke henvendt sig inden 2 mdr. før brugsperiodens udløb, sender menighedsrådet en påmindelse om, at brugsretten udløber, og at der er mulighed for at forny brugsretten til gravstedet, og at henvendelse herom skal ske til menighedsrådet snarest og senest 1 mdr. før brugsperiodens udløb.

 

Stk. 3. Hvis indehaveren ikke henvender sig inden svarfristens udløb, sender menighedsrådet en ny påmindelse, hvoraf det fremgår, at hvis menighedsrådet ikke har modtaget ønske om fornyelse af brugsretten til gravstedet inden brugsperiodens udløb, overgår gravstedet til kirkegården, og at indehaveren har ret til, op til 8 uger efter gravstedets udløbsdato, at fjerne planter og gravminder.

 

 • § 16. Modtager menighedsrådet meddelelse om, at gravstedet ikke ønskes fornyet, underskriver gravstedsindehaveren en erklæring hvoraf fremgår, at gravstedsindehaveren handler på vegne af samtlige brugsberettigede, og at alle er enige om dispositionen.

Stk. 2. Hvis menighedsrådet ikke modtager den i stk. 1, nævnte erklæring, placeres et skilt på gravstedet med oplysning om, at gravstedet er hjemfaldet, og at pårørende kan henvende sig til menighedsrådet. Har ingen henvendt sig efter 1 år, kan gravstedet nedlægges.


Gravstedernes vedligeholdelse

 • § 17. Menighedsrådet sørger for vedligeholdelsen af kirkegårdens fælles indhegning, arealer og adgangsveje samt eventuelle bygninger på kirkegårdens fællesarealer. Menighedsrådet sørger endvidere for vedligeholdelsen af alle levende indhegninger på alle afdelinger.
 • § 18. For afdeling F (anonym kistebegravelse), afdeling G (mindeplader) og afd. M (anonym urnebegravelse) gælder, at der i forbindelse med erhvervelsen af et gravsted samtidig skal indgås en aftale med menighedsrådet om vedligeholdelsen af gravstedet mod betaling.
 • § 19. Vedligeholdelsen af gravstederne i afdelingerne A, B, C, D, E, F, G og H (undtagen de i § 18 nævnte typer nedsættelser) påhviler gravstedsindehaveren, medmindre der indgås en aftale med menighedsrådet om vedligeholdelsen af gravstedet mod betaling.
 • § 20. Den, der har brugsret til et gravsted, skal sørge for, at gravstedet bliver holdt i sømmelig stand.

Stk. 2. Opfyldes pligten til at holde gravstedet i sømmelig stand ikke, sender menighedsrådet en påmindelse til gravstedsindehaveren om at få bragt forholdet i orden inden 4 uger. Af påmindelsen fremgår, at hvis forholdene ikke bringes i orden, vil gravstedet blive ryddet. Af påmindelsen fremgår endvidere, at menighedsrådet mod betaling kan overtage vedligeholdelsen af gravstedet, og at gravstedsindehaveren skal kontakte menighedsrådet inden fristens udløb, hvis der ønskes indgået en aftale med menighedsrådet om vedligeholdelse.

 

Stk. 3. Hvis gravstedsindehaveren ikke har bragt forholdene i orden eller henvendt sig ved fristens udløb, sættes et skilt på gravstedet, hvor gravstedsindehaveren opfordres til at henvende sig til menighedsrådet indenfor 4 uger.

 

Stk. 4. Henvender gravstedsindehaveren sig ikke inden for fristens udløb, kan menighedsrådet rydde gravstedet.

 

 • § 21. Kirkegården hæfter ikke for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk og vold eller lignende.

  Takster
 • § 22. Takster for erhvervelse og fornyelse af brugsret til gravsteder samt takster for vedligeholdelse af gravsteder og andre ydelser m.v. fremgår af kirkegårdens takstblad, som kan ses på:
  http://www.mariager-kirke.dk/2015-01-12-14-34-10/2015-01-12-14-35-21

  Ordensbestemmelser
  § 23.
  1) Kirkegården er åben fra kl. solopgang til kl. solnedgang
  2) Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.
  3) Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid.
  4) Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det kan være til gene for gudstjenesten eller andre kirkelige handlinger.
  5) Kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.
  6) Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.
  7) Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.
  8) Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.
  9) Hunde skal føres i snor.
  10) Cykling på kirkegården er ikke tilladt.
  11) Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med menighedsrådets særskilte tilladelse.
  12) Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.
  13) Ukrudt bekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.
  14) Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.
  15) Bænke må kun opstilles på gravstederne med menighedsrådets samtykke.

Stk. 2. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

 

Stk. 3. Kirkegårdslederen er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til menighedsrådet.

 

                                                   Godkendt af Menighedsråd     

 

                                         

TILLÆG til vedtægten

 • Mariager Kirke tillader ikke elektrisk lys på gravstederne, men gerne levende lys i lav højde.
 • Der kan ikke laves årlig aftale eller Gias aftale (legat) vedr. renholdelse på gravsteder, hvis belægningen af ral/granit, er med en stenstørrelse på over 1,5 cm.

Sløjfning af gravsteder

I forbindelse med langtidsplanlægning af Mariager kirkegård, nedlægges følgende gravsteder, når gravstedsindehavere ikke længere ønsker at forlænge gravstedets fredningstid.

Afdeling D
063, 065, 066, 066A, 067A, 067B, 067C, 068A, 068B, 069, 070, 071, 072, 075, 088, 090A, 090B, 092, 093, 094, 096, 098, 098A, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,

 

Afdeling F
001, 003, 004, 007, 008A, 008B, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 020, 021, 021A, 022, 027, 029, 031, 033, 034B, 035, 037, 039, 041, 043, 045A, 045B, 046A, 046B, 047A, 047B, 047C, 047D, 049, 050, 052, 053, 055, 056A, 056B, 057, 058, 059, 059A, 059B, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067A, 067B, 068, 070, 070A, 071, 072, 073, 076, 077, 078, 083, 084, 087, 088, 090, 092, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 105B, 106, 107, 112, 113, 113A, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 122, 127, 128

 

Omlægning af kistegravsteder til urnegravsteder

Følgende kistegravsteder omlægges til urnegravsteder, når gravstedsindehavere ikke længere ønsker at forlænge gravstedets fredningstid.

Afdeling A
095

 

Afdeling B
018, 020, 021, 022, 027, 028, 029, 030

 

Afdeling C
032, 033, 036, 087, 088, 089, 092, 093, 098, 099

 

Afdeling D
034, 035, 036, 052, 053

Afdeling E

009, 050, 067, 069, 070A, 073, 074, 074A, 076A, 078, 079, 080, 084, 085, 087,